Search

สรุปภาพรวม OBEC Cambridge School Submit 2020

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563


ด้วย โครงการนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับมอบหมายจาก โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโปรแกรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จำนวน 7 โรงเรียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2020 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 ณ S.D. Avenue Hotel กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

นายศรายุธ รัตนปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมนา OBEC Cambridge School Summit 2020 โดยได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและพูดถึงความเป็นมาของกิจกรรม และร่วมรับชมการแสดงจากโรงเรียนเจ้าภาพสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


" ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานทั้ง 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และสุดท้ายโรงเรียนเจ้าภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


ในปี 2020 เป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกับการแพร่ระบาดของโควิท19 ส่งผลให้กิจกรรมหลายๆ อย่างของโลกได้หยุดชะงักลง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ประเทศไทยของเราผ่านเหตุการณ์วิกฤษนี้มาได้ แทบจะพูดได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ ประเทศไทยคือประเทศน่าอยู่ที่สุดแล้ว เพราะเราสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันภายในประเทศ แต่เราทุกคนก็ควรที่จะเฝ้าระวังและร่วมสังเกตสุขภาพของตนเองด้วยครับ


ปีนี้กิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2020 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Leadership - Sharing the vision สะท้อนถึงความสำคัญ ที่ประเทศเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี และส่งผ่านวิสัยทัศน์นั้น เพื่อผู้อื่นๆ รอบๆ ตัว เพื่อพัฒนาชุมชน และพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป

ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการแข่งขัน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ และการแข่งขันโปสเตอร์ ผมหวังว่าในทั้ง 2 กิจกรรม นักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ความหมายของผู้นำในแบบฉบับที่สังคมเรายอมรับ และต้องการ"


นายศรายุธ รัตนปัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

คำกล่าวในวาระงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมนา OBEC Cambridge School Summit 2020 1 ธันวาคม 2563 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายพิศณุ ศรีพล ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอดี